top of page

Sign Now Ltd.
Privacy Policy

1. מבוא והגדרות

1.1. Sign Now Ltd. ("Sign Now", או "אנחנו") מספקים את מדיניות הפרטיות הזו, כפי שעשויה

להתעדכן מעת לעת בהתאם לתנאים המפורטים להלן ("המדיניות" או "מדיניות הפרטיות"),

בכדי ליידע אותך על המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאופן שבו אנו מעבדים מידע כאשר אתה

משתמש באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sign-now.io (להלן "אתר") ו/או בכל

אינטראקציה אחרת איתנו.

 

1.2. אנא קרא בעיון את תנאי מדיניות פרטיות זו וודא שאתה מסכים להיות כפוף לתנאיה. אם יש לך

שאלות או חששות נוספים בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר בכתובת:

tomer@signow.org

 

1.3. הגדרות:

1.3.1. "החוק הישראלי" פירושו חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכל התקנות החלות

שהותקנו מכוחו (לרבות כל תיקונים לחוק זה או לתקנות אלו) והנחיות מחייבות שהוצאו על

ידי הרשות להגנת הפרטיות בישראל, כולם - במידה ורלוונטיים לשימוש במידע אישי על

ידי Sign Now תחת מדיניות פרטיות זו.

 

1.3.2. "לקוח" פירושו אדם שיש לו לקות שמיעה ומשתמש בשירותים.

 

1.3.3. "מידע" פירושו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד.

 

1.3.4. "מידע אישי" פירושו כל "מידע" ו/או "מידע רגיש" כהגדרתם בחוק הישראלי.

 

1.3.5. "מידע אנונימי" פירושו כל אינפורמציה, נתונים או תוכן אשר נאספים על ידי Sign Now

בקשר עם השימוש של המשתמש באתר, אשר הינו אנונימי ו/או אינו מזהה משתמש

באופן אישי ו/או חושף את זהותו הספציפית של המשתמש בתור אדם פרטי ו/או לא ניתן

לייחסו למשתמש. סוגי מידע אנונימי מפורטים בסעיף ‎7.1 להלן.

 

1.3.6. "מידע מתורגם" פירושו מידע אישי ש: (א) המתורגמן מעלה לאתר לכל מטרה; ו/או (ב)

שאנו אוספים באופן אוטומטי ו/או יוצרים בדרך אחרת מהשימוש של המתורגמן באתר או

בקשר אליו; ו/או (ג) אנו מקבלים מהלקוח לגבי המתורגמן לאחר השלמת מפגש, הכל

כמפורט בסעיפים ‎3 - ‎4 להלן.

 

1.3.7. "מידע של הלקוח" פירושו (א) כל מידע אישי שהלקוח מעלה לאתר על מנת להשתמש

בשירותים, או מספק לנו בעת יצירת קשר איתנו, או נדרש מאיתנו להשלים בשמו בדרך

אחרת; ו/או (ב) כל מידע אישי שאנו אוספים מצדדים שלישיים, בכפוף להסכמת הלקוח;

ו/או (ג) כל מידע אישי שאנו אוספים באופן אוטומטי ו/או יוצרים באופן אחר מהשימוש של

הלקוח באתר, הכל, כמפורט בסעיפים ‎3 - ‎4 להלן.

 

1.3.8. "מפגש" פירושו תקשורת משולשת בין הלקוח, המתורגמן ונותני השירות(ים), כחלק

מהשירותים.

 

1.3.9. "משתמש" או "אתה" (לרבות כל הטיה) פירושו הלקוח ו/או המתורגמן ש: (א) משתמש

באתר לכל מטרה, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר, לרבות מכשיר סלולרי ו/או בכל

אמצעי תקשורת אחר, (ב) מייצר אתנו אינטראקציה בכל אמצעי אחר.

 

1.3.10. "מתורגמן" פירושו אדם המספק שירותי תרגום לשפת הסימנים.

 

1.3.11. "צדדים שלישיים" פירושו כל צד שלישי (כגון מרכז לחירשים שאליו אתה משויך, ארגוני

בריאות, אדם אחר שיש לו לקות שמיעה וכו') המספק ל- Sign Nowמידע של הלקוח,

המבוסס על בקשת ו/או הסכמת הלקוח.

 

1.3.12. "שימוש" פירושו גישה ו/או צפייה ו/או ביקור ו/או גלישה באתר לכל מטרה.

 

1.3.13. "שירותים" פירושו יצירת מפגש, על מנת לאפשר ללקוח לתקשר עם חנויות, או מקומות

אחרים, עסקים, ספקי שירות ו/או רשויות מדינה ו/או עירייה (יחד "נותני השירות(ים)"),

לכל מטרה, על ידי שימוש במתורגמן כמתווך בין הלקוח לספק שירות(ים).

 

2. מתי מדיניות הפרטיות חלה

2.1. מדיניות פרטיות זו חלה על עיבוד המידע האישי של המשתמש על ידי Sign Now, כאשר

המשתמש משתמש באתר ו/או יוצר איתנו אינטראקציה אחרת. אם המשתמש הוא מתורגמן,

עשויים לחול תנאים נוספים, כמפורט בהסכם בין Sign Now לבין המתורגמן. לידיעתך, מדיניות

פרטיות זו אינה חלה על כל שירות שניתן על ידי מתורגמן ללקוח מחוץ לתחום האתר.

 

2.2. אנו מודיעים לך בזאת, ואתה מאשר בזאת שאתה מודע לכך שאין לך חובה חוקית לספק לנו

מידע אישי כלשהו (לרבות בעת השימוש באתר), ומסירתו מבוססת אך ורק על רצונך החופשי.

עם זאת, אם מידע אישי כזה נחוץ ליצירת חשבון המשתמש שלך או כדי לספק לך את

 

השירותים דרך האתר, החלטה כזו עשויה להגביל את יכולתך להשתמש באתר (בין אם כולו או

בחלקו) ו/או בשירותים. למידע נוסף על הזכויות שלך, אנא עיין בסעיף ‎10 להלן.

 

3. סוגי המידע האישי שאתה מספק

3.1. אנו אוספים שני סוגים של נתונים ומידע: מידע אישי ומידע אנונימי. באשר למידע אישי, האיסוף

מתחלק לשני חלקים: מידע של הלקוח ומידע מתורגם. בכל מקרה, איסוף המידע מתחיל במועד

המוקדם מבין השימוש הראשון שלך באתר ו/או בשירותים, או בפנייתך אלינו בדרך אחרת.

 

3.2. כאשר אתה משתמש לראשונה באתר, תתבקש לספק כמה פרטים אינפורמטיביים על עצמך

כדי ליצור את חשבון המשתמש שלך. פרטים אינפורמטיביים כאלה עשויים לכלול, בין היתר,

מידע אישי מסוים, כמפורט להלן (ועשויים להתעדכן מעת לעת):

 

3.2.1. אם אתה מתורגמן, המידע המתורגם בחשבון המשתמש שלך עשוי לכלול: פרטים

בסיסיים ליצירת קשר (כגון כתובת הדוא"ל וכתובת המגורים שלך, שם מלא, מספר

טלפון), תאריך הלידה שלך, מספר תעודת זהות, מספר חשבון הבנק שלך, ותק ומומחיות

בשירותי תרגום לשפת סימנים (כולל המומחיות שלך בשפות ספציפיות) והסמכה

רלוונטית);

 

3.2.2. אם אתה לקוח, מידע של הלקוח בחשבון המשתמש שלך עשוי לכלול: פרטים בסיסיים

ליצירת קשר (כגון כתובת הדוא"ל שלך, שם מלא, מספר טלפון), מספר תעודת זהות,

תאריך הלידה שלך, שפת הסימנים המועדפת עליך, המרכז לחירשים או בעלי מוגבלויות

שאליו אתה משויך, אישור רשמי שניתן על ידי הביטוח הלאומי ו/או הרשויות הרלוונטיות,

המאפשר לך לקבל שירותי מדינה וסוגים אחרים של שירותים ומידע אישי מצדדים

שלישיים.

כלקוח, אתה רשאי להעלות באופן עצמאי מידע של לקוח לאתר. לחלופין, אנו עשויים ליצור

עבורך את חשבון המשתמש שלך לפי בקשתך, אם יצרת קשר עם שירות הלקוח שלנו

(מחוץ לתחום האתר, כגון באמצעות אפליקציית Whatsapp©, שיחות של Facebook©

וכו'), או אם נתת לנו הסכמתך ליצור קשר עם צדדים שלישיים ולקבל מהם מידע צרכני

כזה, בשמך, כמפורט בסעיף ‎4.3.2 להלן.

 

3.3. במסגת השירותים, אתה רשאי לספק ו/או להעלות בדרך אחרת לאתר מידע אישי נוסף:

 

3.3.1. אם אתה מתורגמן – המידע המתורגם שלך עשוי לכלול בנוסף כל מידע שאתה בוחר

להעביר, לגלות, לחשוף ו/או להמחיש בדרך אחרת במפגש כגון אישורים רלוונטיים, וסיכום

מפגש כתוב שמוגש על ידך (שעשוי לכלול את המידע האישי שלך, אם בחרת לחשוף

נתונים כאלה בסיכום שלך).

 

3.3.2. אם אתה לקוח -

א. מידע הלקוח שלך עשוי לכלול כל מידע שאתה בוחר להעביר, לגלות, לחשוף ו/או

להמחיש בדרך אחרת במפגש, כגון אישורים פורמליים שניתנו על ידי הביטוח הלאומי ו/או

רשויות מוסמכות אחרות, המאפשרים לך לקבל שירותי מדינה.

ב. סיכום מפגש בכתב שנשלח על ידך (שעשוי לכלול את המידע האישי שלך, אם בחרת

לחשוף נתונים כאלה בסיכום שלך).

 

4. סוגי המידע האישי שאנו אוספים או מייצרים

4.1. בנוסף למידע האישי שאתה מספק לנו, אנו עשויים גם לאסוף או ליצור מידע אישי אודותיך ו/או

השימוש שלך באתר ו/או במסגרת האינטראקציה שלך איתנו. אנו עשויים גם לקבל מידע אישי

אודותיך מצדדים שלישיים, ואנו נשתמש בו ונעבד אותו בהתאם לתנאים המופיעים כאן. איסוף

המידע האישי כאמור יתבצע, בין היתר, באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כמפורט בסעיף 7.2

להלן.

 

4.2. אם אתה מתורגמן - סוגי המידע המתורגם שאנו עשויים לאסוף/ליצור/לקבל עשויים לכלול (כפי

שעשוי להתעדכן מעת לעת):

4.2.1. הודעות טקסט, הקלטת וידאו ו/או אודיו (כולל המראה שלך והקול שלך, כפי שנלכד

והוקלט במפגש);

 

4.2.2. מידע אישי אשר עשוי להיות מועבר באמצעות WhatsApp© ו/או שיחות Facebook©

 

4.2.3. דירוג הלקוח על ביצועי המתורגמן במפגש;

 

4.2.4. מיקום גיאוגרפי כללי.

 

4.3. אם אתה לקוח - סוגי המידע ללקוח שאנו עשויים לאסוף/ליצור/לקבל כוללים (כפי שעשוי

להתעדכן מעת לעת):

 

4.3.1. הודעות טקסט, הקלטת וידאו (כולל המראה שלך כפי שנלכד והוקלט במפגש, ומידע

אחר המועבר באמצעות WhatsApp© ו/או Facebook© שיחות);

 

4.3.2. מידע אישי שאנו מקבלים מצדדים שלישיים - רק אם וככל שסיפקת לנו את הסכמתך

מדעת לפנות לצדדים שלישיים למטרה זו;

 

4.3.3. פרוטוקול אינטרנט ומיקום גיאוגרפי כללי;

 

4.3.4. המידע האישי שלך המוטמע בשירותים (כגון סיבת הפנייה לספק/ים), מספרי טלפון

שאליהם חייגת על מנת להתחיל מפגש, וכל מידע אישי משויך שנרשם בפגישה.

 

5. כיצד אנו משתמשים במידע האישי שלך

5.1. אנו נאחסן, נשתמש ו/או נעבד באופן אחר את המידע האישי שלך לאחד או יותר מהמטרות

כמפורט להלן:

5.1.1. להשלמת רישום המשתמש לאתר (ויצירת חשבון משתמש), ולזהות את המשתמש

בעת כניסתו מחדש לאתר (בין היתר כדי להשתמש בשירותים);

 

5.1.2. כדי לתקשר עם המשתמש (תקשורת כזו תותאם לסוג המשתמש), להתאים אישית את

חוויית המשתמש באתר, להבין טוב יותר את צרכי המשתמש ולקבל משוב לגבי האתר

ו/או השירותים וחווית המשתמש. לגבי מתורגמן - לשלם עבור שירותיהם;

 

5.1.3. לספק למשתמש הודעות שירות ומידע ניהולי נוסף בנוגע לשימוש של המשתמש באתר

ו/או בשירותים;

 

5.1.4. למשלוח דיוור ישיר ו/או חומר שיווקי (בכפוף להסכמתך).

 

5.1.5. להעביר את המידע האישי של המשתמש לספקי צד שלישי, קבלני משנה ויועצים

הפועלים מטעמה של Sign Now וכן לספקי השירות(ים), הכל על מנת לאפשר את מתן

השירותים ו/או תפעול האתר (לרבות, ללא הגבלה, מטרות אחסון, אירוח, תהליך, ניתוח,

גיבוי);

 

5.1.6. כדי לאפשר למשתמש להשתמש באתר (ובשירותים המוצעים באמצעות האתר);

 

5.1.7. לצורך ניטור ופיקוח על אינטראקציה של משתמשים במפגש, לרבות (במידה הנדרשת)

ליישוב מחלוקות בין לקוח, מתורגמן ונותני שירות(ים);

 

5.1.8. כדי לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו ואת תנאי השימוש של האתר, וכל מדיניות ונהלים

פנימיים אחרים של Sign Now;

 

5.1.9. לניטור סטטיסטי, הצלבה וניתוח על בסיס מצטבר על מנת לשפר את האתר ו/או

השירותים שלנו, ולמטרות לימוד מכונה;

 

5.1.10. להתאמה מתמשכת ואבטחת המערכות של Sign Now מפני התקפות נוכחיות

ועתידיות;

 

5.1.11. כדי לציית ובכדי להעריך עמידה בחוקים, כללים ותקנות החלים.

 

6. כיצד אנו אוספים מידע אישי

אנו עשויים לאסוף ו/או ליצור מידע אישי ממקורות שונים:

6.1. ממך - כאשר אתה שולח, מעלה ו/או מספק לנו בכל דרך אחרת את המידע האישי שלך כאשר

אתה משתמש באתר ו/או בשירותים (כולל כאשר אתה מאפשר לנו לקבל גישה לכלים מסוימים

שמותקנים במכשיר הנייד שלך (כגון המיקרופון של הכשיר הנייד שלך, מצלמה) או אינטראקציה

אחרת איתנו; אנו גם אוספים מידע אישי (אודיו ווידאו) שנלכד ומוקלט במפגש.

 

6.2. מצדדים שלישיים, בכפוף להסכמתך; אם אתה מתורגמן - מהמשוב של הלקוח לאחר השלמת

מפגש. אנו עשויים לקבל וליצור מידע אישי באמצעות כלים טכנולוגיים המוטמעים באתר ו/או

בשירותים, כמפורט בסעיף 7.2 להלן.

 

7. מידע אנונימי

7.1. איסוף מידע אנונימי. בהמשך לאיסוף המידע האישי, אנו עשויים גם לאסוף ו/או ליצור ו/או

לעבד מידע אנונימי באופן אחר, כגון:

7.1.1. הפרטים והמאפיינים הטכניים של המכשיר/מחשב (כגון מכשיר/דגם מחשב, גרסת

מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן);

 

7.1.2. היסטוריית האינטראקציות של המשתמש (כלומר רשימה של הפעלות קודמות, כולל

משך הזמן והתאריך שלהן, ללא כל מידע אישי המשולב בה);

 

7.1.3. מידע סטטיסטי ו/או ניתוח באשר לסיבה/ות שלקוח ניגש לספקי שירות(ים), (לדוגמה:

קטגוריות של ספקי שירות(ים) שאליהם פנה הלקוח; אחוזי הלקוחות שפנו לספק(ים)

שירות(ים) ספציפיים. הסקטורים של המידע האמור לעיל אינו כולל מידע אישי.

 

7.2. כיצד אנו אוספים מידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש ב"גוגל אנליטיקס" על מנת לאסוף מידע

אנונימי, ושומרים את הזכות להשתמש בכלים טכנולוגיים אחרים על מנת לאסוף מידע כזה. אם

הדבר נדרש על פי חוק, אנו נפרט אודות הכלים כאמור במדיניות "עוגיות", ונשלח עדכון מתאים

באתר. למידע נוסף על Google Analytics, ראה: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites בהתאם להגדרות המכשיר

הנייד ו/או המחשב, ייתכן שתתאפשר לסרב להשתמש בכלי כזה. עם זאת, הדבר עשוי להשפיע

על יכולתך להשתמש באתר (בין אם כולו או בחלקו) כולל הגישה והשימוש בתכונה מסוימת.

 

7.3. כיצד אנו משתמשים במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי למטרה המפורטת

בסעיף 5.1 לעיל, וכן עבור: (א) ניטור וניתח של השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים,

ובמידת הצורך, לניהול טכני ופתרון בעיות באתר ו / או השירותים; (ii) למחקר מסחרי ופיתוח

נוסף; (iii) שיפור האתר ו/או השירותים על ידי יצירת ניתוח מערכת, ניתוח נתונים (כולל, על ידי

שימוש בבינה מלאכותית כגון שיטת למידת מכונה) ונתונים סטטיסטיים; (iv) לכל מטרה

לגיטימית אחרת.

 

7.4. מובהר בזאת כי אם וככל מידע אנונימי המפורט לפי סעיפים ‎7.1.1 - ‎7.1.3 לעיל ייחשב כמידע

אישי, לא נשתמש בו ללא קבלת הסכמתך הפוזיטיבית להצטרפות ו/או בסיס חוקי אחר לתהליך

שכזה.

 

8. חשיפה של המידע האישי שלך לצדדים שלישיים

אנו עשויים לשתף, לחשוף ו/או להעביר בדרך אחרת את המידע לצדדים שלישיים, כדלקמן:

8.1. עם ספקי שירות של צד שלישי (כגון ספקי שירותי ענן, קבלני משנה ויועצים) המסייעים לנו

בתפעול ובפעילות השוטפת של האתר ו/או השירותים הנגזרים מהם, כמפורט בסעיף ‎5.1.5

לעיל. צדדים שלישיים אלו יהיו כפופים לחובות הגנת מידע מתאימות.

 

8.2. עם ספקי השירות(ים) במקרה ששיתוף המידע נחוץ על מנת לספק לך את השירותים.

 

8.3. במידה ונדרש על מנת לציית לכל חוק, תקנות או בקשות משפטיות החלים ולסייע לרשויות

אכיפת החוק. אנו עשויים לחשוף בנוסף מידע שאנו מאמינים בתום לב שחשיפת המידע נחוצה

כדי למנוע נזק פיזי קרוב, אובדן כספי או כדי לדווח על חשד לפעילות בלתי חוקית. בכל

המקרים, מידע כזה ייחשף רק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים;

 

8.4. לנקוט כל פעולה בכל מקרה של מחלוקת הכרוכה בך ביחס לשימוש שלך בשירותים ו/או באתר

האינטרנט שלנו;

 

8.5. בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירת נכסים או במקרה של פשיטת רגל.

 

9. העברה בינלאומית של נתונים אישיים

המידע מאוחסן ו/או מתארח ו/או מעובד בשרתים מאובטחים של צד שלישי הממוקמים ב-EEA ו/או

ארה"ב ו/או מדינות אחרות שעשויות להיות מחוץ לתחום השיפוט שלך, אשר עשויים שלא להציע

רמת הגנה נאותה כפי שקיימת תחת החוקים המקומיים שלך. על ידי מסירת המידע האישי שלך בכל

אמצעי (כולל, וללא הגבלה, על ידי שליחת המידע האישי שלך דרך האתר ו/או במסגרת השירותים

או פנייה אלינו מכל סיבה אחרת, בין אם בעצמך ובין אם באמצעות צד שלישי בשמך), אתה מכיר

בזאת, ונותן את הסכמתך מדעת להעברה, אחסון ו/או עיבוד כאמור של המידע האישי שלך

במיקומים אלו.

 

10. זכויותיך ביחס למידע האישי שלך

10.1. אנו מכבדים את זכויותיך בנוגע למידע האישי שלך, ולפיכך נוקטים בצעדים הדרושים כדי

לאפשר לך את הזכויות הבאות: יש לך את הזכות לעיין במידע האישי שלך המאוחסן במאגר/ים

שלנו, וכן לספק בקשה לעדכון, לתקן ו/או למחוק אותו על ידי יצירת קשר בכתובת

tomer@signow.org. אנו נפעל בהתאם להוראת החוק החל על מנת להיענות לבקשתך. עם

זאת, בהתייחס לבקשת המחיקה, אנו עשויים לשמור מידע אישי מסוים כנדרש למטרות

המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או כפי שיימצא נחוצים על פי החוק החל, או מסיבות

לגיטימיות של ספקי שירותים, למשך כל הזמן נדרש על פי החוק החל.

 

10.2. אנו מתחייבים לעשות את כל המאמצים הסבירים על מנת לכבד את בקשתך בהקדם האפשרי

(אלא אם נדרש לקבל ממך מידע נוסף על מנת למלא את בקשתך), בכפוף לשיקולים משפטיים

ומותרים אחרים.

 

11. תקופת שמירה

11.1. אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד הוא נחוץ למטרות שלשמן הוא נאסף ולכל מטרה

קשורה ומותרת אחרת. כך שאם נעשה שימוש במידע אישי לשתי מטרות, אנו נשמור אותו עד

 

שתפוג המטרה עם תקופת השמירה הארוכה ביותר; אך אנו נפסיק להשתמש בו למטרה עם

תקופת שמירה קצרה יותר לאחר תום התקופה הקצרה יותר.

 

11.2. אלא אם הוגבל אחרת במסגרת החוק החל, מידע אנונימי יישמר ללא הגבלת זמן.

 

12. אמצעי אבטחה

12.1. אנו מתייחסים ברצינות רבה לשמירה על המידע, ומשתמשים במגוון שיטות כדי לנסות להגן על

המידע מפני אובדן או שימוש או גישה בלתי מורשית כאשר הוא ברשותנו או בשליטתנו, לרבות

אמצעים טכניים וארגוניים סבירים המגבילים את הגישה למידע. עם זאת, אנחנו לא מבטיחים

שמידע כלשהו יהיה מוגן באופן מלא מפני חשיפה או שימוש בלתי מורשה.

 

12.2. אנא שים לב ש Sign Now לא בודק את תקפות השימוש בחשבון המשתמש שלך. עליך לנקוט

בצעדים כדי להגן על המכשיר הנייד/מחשב שלך (כולל כל מידע אישי ו/או סודי ו/או רגיש הכלול

בו, לרבות כל מידע אישי המשולב בחשבון המשתמש) ו/או הסודיות של כל אחד ממך (או אדם

הקשור אליך) תוכן, מידע או נתונים כאשר אתה משתמש בשירות – משום שהמפגשים

מוקלטים.

 

13. המדיניות שלנו ביחס לקטינים

השירותים שלנו אינם מיועדים לשימוש על ידי או עבור אנשים מתחת לגיל 18. לפיכך, איננו אוספים

ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה רשאי להשתמש באתר

ובשירותים שלנו רק עם מעורבות של הורה או אפוטרופוס חוקי.

 

14. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו נודיע לך על

כל שינוי כזה על ידי פרסום הודעה באתר. אנו נעשה מאמץ ליידע אותך על שינויים מהותיים דרך

ערוצי התקשורת המשמשים בדרך כלל בנסיבות כאלה, ובכפוף לדרישות החוקים החלים - כדי לקבל

את הסכמתך. אם נצטרך להתאים את מדיניות הפרטיות הזו לדרישות החוק, מדיניות הפרטיות

המתוקנת תיכנס לתוקף באופן מידי או כנדרש.

 

15. צור קשר. אם יש לך חששות או שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר בכתובת

tomer@signow.org

 

עדכון אחרון: 5 במרץ, 2024

כל הזכויות שמורות.

bottom of page